Sioe Rithiol Frenhinol Cymru 2020
Cystadlaethau, arddangosfeydd, coginio darllen a llawer mwy

Rhag ofn i chi ei golli

Gwartheg – Y Sioe

Dewch i gwrdd â’r arddangoswyr a’r beirniaid i gael golwg y tu ôl i’r llenni ar y gwaith sy’n digwydd i arddangos yn Sioe Frenhinol Cymru.
EDRYCHWCH

Sesiwn Ymarfer Corff (Lluoedd Arfog) – Y Sioe

Catrawd 157 (Cymreig) Y Corfflu Logisteg Brenhinol #challengeyourself. Gweithgarwch ffitrwydd gan y fyddin. 
EDRYCHWCH

Moch – Y Sioe

Dewch i gwrdd â’r arddangoswyr a’r beirniaid i gael golwg y tu ôl i’r llenni ar y gwaith sy’n digwydd i arddangos yn Sioe Frenhinol Cymru.
EDRYCHWCH

Llysiau Mawr Kev – Y Sioe

Ymunwch â Kevin Forty am daith rithiol o’i lysiau enfawr sydd wedi torri record y byd.
EDRYCHWCH

Geifr – Y Sioe

Dewch i gwrdd gyda’r arddangoswyr â’r beirniaid i gael golwg tu ôl i’r llenni ar y gwaith paratoi sy’n digwydd i arddangos yn Sioe Frenhinol Cymru.
EDRYCHWCH

Montage o Glipiau Teledu – Y Sioe

Cyfle i wylio a mwynhau gwledd o glipiau fideos yn portreadu’r Sioe dros y blynyddoedd diwethaf.
EDRYCHWCH

Amser Stori i Blant – Y Sioe

Elin Jones, cyflwynydd rhaglen “CYW” ar S4C yn darllen stori o’r enw “Antur Wyllt Bolgi”
EDRYCHWCH

Arddangosfa Gwaith Haearn – Y Sioe

Bob blwyddyn mae gofaint o bob cwr o’r byd yn cystadlu ac yn dangos eu sgiliau ar faes y sioe. Cewch glywed gan weithwyr proffesiynol y diwydiant am yr hyn maen nhw wedi bod yn ei wneud a pham y dylech chi ddod i’w gweld yn 2021!
EDRYCHWCH

Dyfodol yr amgylchedd – partneriaeth gref â busnes

Mae’r digwyddiad hwn yn dod â meddylwyr allweddol o bob rhan o fyd busnes a’r amgylchedd at ei gilydd a byddant yn amlygu’r materion allweddol y mae angen inni eu cofleidio ar ôl Covid.
EDRYCHWCH
cheesa

Cynnyrch Llaeth – Y Sioe

EDRYCHWCH

Cynllun Hyrddod Mynydd gartref

Bydd John Richards o HCC yn cadeirio trafodaeth rhwng y genetegydd Dr Janet Roden ac un o Ddiadelloedd Arweiniol y Cynllun Hyrddod Mynydd Rhidian Glyn am sut mae’r Cynllyn a’r defnydd o wella geneteg wedi bod o fudd i’w fusnes fferm.
EDRYCHWCH

Cadwyni cyflenwi bwyd a chynhyrchu – rhagolwg byd-eang gyda strategaeth leol Beth mae Covid-19 wedi’i ddysgu inni?

Yn y seminar hon archwiliwn y gwersi y mae’r pandemig wedi’u dysgu inni, trafodwn ba fesurau sydd angen eu rhoi yn eu lle i ddiogelu cynhyrchwyr bwyd a chwsmeriaid ac archwiliwn a yw strategaethau lleol gyda rhagolwg byd-ean yn allweddol i ddiogelu’r cyflenwad bwyd.
EDRYCHWCH

Ffermio Cynaliadwy a’n Tir: siapio’r dyfodol gyda Llywodraeth Cymru, Ffermwyr Cymru a Rheolwyr Tir

Ffermio Cynaliadwy a’n Tir: siapio’r dyfodol gyda Llywodraeth Cymru, Ffermwyr Cymru a Rheolwyr Tir.
EDRYCHWCH

Treialon Cŵn Defaid – Y Sioe

Cewch hanes y Treialon Cŵn Defaid yn ystod wythnos y sioe gan un o’r cystadleuwyr a’r arbenigwr adnabyddus Meirion Owen sy’n cael ei adnabod hefyd fel y Cwac Pac.
EDRYCHWCH
Aerial View Of The Show at Llanelwedd

Llysgennad Dynes – Y Sioe

EDRYCHWCH

Taith Rithiol o Golegau Tir yng Nghymru a Chipolwg ar Fusnesau Cymru

Bydd llawer o bynciau ar gael o lefel 1 i lefel 3 yn cynnwys opsiynau dysgu seiliedig ar waith yn cynnwys prentisiaethau. Bydd y colegau’n rhoi cylchdaith dywysedig i chi o’u cyfleusterau a’r cyrsiau a gynigir a chipolwg ar y cyfleoedd gyrfa sy’n dilyn.
EDRYCHWCH

Prosiectau Safle’r Gymdeithas – Y Sioe

Mae maes y sioe dros 150 erw , ac yn cael ei gynnal a chadw drwy’r flwyddyn gyda sawl prosiect mawr yn cael eu cyflawni. Cewch weld diweddariad tu ôl i’r llenni ar y prosiectau diweddaraf.
EDRYCHWCH

Natwest – 2030: Economi Gwyrdd Cymru

Bydd y sesiwn yn trafod paham y mae ynni cynaliadwy yn hollbwysig i economi Cymru, sut y gall Cymru wella ei heffeithlonrwydd ynni a sut y gall busnesau Cymreig, sefydliadau lleol a chymunedol gael eu cefnogi i fanteisio ar (ac arwain) y symudiad at dechnoleg ynni craffach a thrawsnewidiad busnes.
EDRYCHWCH

Cadwraeth a Chynaliadwyedd – Y Sioe

Emyr Jones, un o’n Cyfarwyddwyr Anrhydeddus Cynorthwyol sy’n rhoi taith o amgylch ei fferm yn arddangos arfer gorau o reoli gwrychoedd a mesuriadau amgylcheddol cynaliadwy.
EDRYCHWCH
Aerial View Of The Show at Llanelwedd

Arddangosfa Prif Gylch: Sir Benfro – Y Sioe

EDRYCHWCH

Datgloi cysylltedd yng nghefn gwlad Cymru

EDRYCHWCH

Parasiwtiau – Y Sioe

Un o olygfeydd ysblennydd y prif gylch yw tîm parasiwtiau’r RAF yn disgyn gyda medrusrwydd a chywirdeb mawr i’r prif gylch ar gyfer glaniad meddal o flaen miloedd o ymwelwyr y Sioe Frenhinol.
EDRYCHWCH

Cig Eidion Cymreig – Gwahaniaethu rhwng llygad yr asen a’r ystlys!

Mae trwch y boblogaeth yn bwyta cig eidion. Ond a oeddech yn gwybod am y dewis eang o wahanol doriadau – rhai ohonynt yn ddarbodus iawn – y gellwch eu defnyddio i greu prydau bwyd bendigedig?
EDRYCHWCH

Hi Sy’n Mentro … Sy’n Ffermio

Mae’r gynhadledd ‘Hi Sy’n Mentro …Sy’n Ffermio’ yn dychwelyd fel rhan o galendr Sioe Frenhinol Cymru NFU Cymru eleni gyda rhestr ardderchog arall o gyfranogwyr.
EDRYCHWCH

Canlyniadau CFfI Cymru

Croeso mawr i chi ymuno â ni i rannu eich atgofion o gystadlu yn y gorffennol ac i wylio rhaglen lawn o ddigwyddiadau drwy’r wythnos. Gallwch ddibynnu ar
aelodau CFfI Cymru i ddod â’r Sioe Fawr i’ch soffa!
EDRYCHWCH

Pencampwyr y sioe

DECHRAU: 21 Gorffenaf, 4:00pm
DIWEDD: 21 Gorffennaf, 6:00pm
EDRYCHWCH

Artistiaid y Bandstand – Y Sioe

Eisteddwch yn ôl, ymlaciwch a mwynhewch cerddoriaeth gan Lowri Evans a Lee Mason, Sorela, Clive Edwards a’r Welsh Whisperer.
EDRYCHWCH

Defaid – Y Sioe

Dewch i gwrdd gyda’r arddangoswyr â’r beirniaid i gael golwg tu ôl i’r llenni ar y gwaith paratoi sy’n digwydd i arddangos yn Sioe Frenhinol Cymru.
EDRYCHWCH

Moch – Y Sioe

Dewch i gwrdd â’r arddangoswyr a’r beirniaid i gael golwg y tu ôl i’r llenni ar y gwaith sy’n digwydd i arddangos yn Sioe Frenhinol Cymru.
EDRYCHWCH

Arddangosfa Prif Gylch: Bulldog Action Bikes – Y Sioe

EDRYCHWCH

Gosod Blodau – Y Sioe

Tri tiwtorial gan arbenigwyr i helpu i’ch sgiliau trefnu blodau ddod yn fwy ecogyfeillgar.
EDRYCHWCH
in your garden

Gareth Davies: Yn eich Gardd – Y Sioe

EDRYCHWCH

Mae gan amaethyddiaeth Cymru stori amgylcheddol dda i’w ddweud, ond mae mwy i’w wneud

Mae deall sut y gall datblygiadau geneteg, rheoli glaswellt, gwella iechyd anifeiliaid, plannu coed, gwneud gwell defnydd o wrtaith, a llu o fesurau eraill arwain at fusnesau sy’n fwy proffidiol, ond hefyd yn well i’r amgylchedd, yn hynod gyffrous. 
EDRYCHWCH

Amser Stori i Blant – Y Sioe

Elin Jones, cyflwynydd rhaglen “CYW” ar S4C yn darllen stori o’r enw “Antur Wyllt Bolgi”
EDRYCHWCH
Aerial View Of The Show at Llanelwedd

Arddangosfa Prif Gylch: Sir Benfro – Y Sioe

EDRYCHWCH