Sioe Rithiol Frenhinol Cymru 2020
Cystadlaethau, arddangosfeydd, coginio darllen a llawer mwy

Rhag ofn i chi ei golli

Montage o Glipiau Teledu – Y Sioe

Cyfle i wylio a mwynhau gwledd o glipiau fideos yn portreadu’r Sioe dros y blynyddoedd diwethaf.
EDRYCHWCH

Brecwast Rhithiol Hybu Cig Cymru gyda’r Gweinidog Lesley Griffiths

Eleni, bydd y Gweinidog Lesley Griffiths a Chadeirydd HCC Kevin Roberts yn rhoi eu barn am sefyllfa’r diwydiant gan gyflwyno ffeithiau a ffigurau allweddol ar ffurf ddigidol, ac yn cynnig rhagolwg ar gyfer gweddill y flwyddyn.
EDRYCHWCH

Ceffylau – Y Sioe

Dewch i gwrdd â’r arddangoswyr a’r beirniaid i gael golwg y tu ôl i’r llenni ar y gwaith sy’n digwydd i arddangos yn Sioe Frenhinol Cymru.
EDRYCHWCH

Treialon Cŵn Defaid – Y Sioe

Cewch hanes y Treialon Cŵn Defaid yn ystod wythnos y sioe gan un o’r cystadleuwyr a’r arbenigwr adnabyddus Meirion Owen sy’n cael ei adnabod hefyd fel y Cwac Pac.
EDRYCHWCH

Taith Ystafell Dlysau – Y Sioe

Ystafell Dlysau’r Gymdeithas ydy prif ogoniant y Gymdeithas a’r cystadleuwyr hynny sy’n ddigon ffodus i ddal tlws i fyny yn yr awyr yn y sioe yn Llanelwedd.
EDRYCHWCH

Amser Stori i Blant – Y Sioe

Elin Jones, cyflwynydd rhaglen “CYW” ar S4C yn darllen stori o’r enw “Antur Wyllt Bolgi”
EDRYCHWCH

Artistiaid y Bandstand – Y Sioe

Eisteddwch yn ôl, ymlaciwch a mwynhewch cerddoriaeth gan Lowri Evans a Lee Mason, Sorela, Clive Edwards a’r Welsh Whisperer.
EDRYCHWCH

Agoriad Swyddogol

Mae’n anrhydedd mawr i groesawu Tywysog Cymru i agor y Sioe Rithiol. Cawn hefyd anerchiad gan Gyfarwyddwr y Sioe, Yr Archesgob a Chadeirydd Cyngor Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru.
EDRYCHWCH

Cwningod – Y Sioe

Dewch i gwrdd gyda’r arddangoswyr â’r beirniaid i gael golwg tu ôl i’r llenni ar y gwaith paratoi sy’n digwydd i arddangos yn Sioe Frenhinol Cymru.
EDRYCHWCH

Trawsnewid i ffermio cynaliadwy – cwrdd â’r her yng Nghymru

Gweminar byw, rhyngweithiol wedi’i gadeirio gan yr ymgynghorydd busnes fferm a ffermwr defaid Rhys Williams yng nghwmni ffermwyr llaeth blaengar Patrick Holden a Dafydd Wynne Finch fel panelwyr.
EDRYCHWCH
awards

Prosiectau Safle’r Gymdeithas – Y Sioe

Mae maes y sioe dros 150 erw , ac yn cael ei gynnal a chadw drwy’r flwyddyn gyda sawl prosiect mawr yn cael eu cyflawni. Cewch weld diweddariad tu ôl i’r llenni ar y prosiectau diweddaraf.
EDRYCHWCH

Cyrraedd y nod – sut mae’r prosiect Ansawdd Cig Oen Cymru yn symud ymlaen

Ymunwch â Dr Eleri Thomas wrth iddi drafod sut mae’r prosiect Ansawdd Cig Oen Cymru yn gweithio er budd ffermwyr, proseswyr a chwsmeriaid wrth feddu ar well dealltwriaeth o farn cwsmeriaid am Gig Oen Cymru.
EDRYCHWCH
Milking Cows

Addysg – Y Sioe

Amrywiaeth o weithgareddau ac arddangosfeydd ar gyfer pob oedran.
EDRYCHWCH

Mewn trafodaeth â’r Prif Weinidog

Mae NFU Cymru yn eich gwahodd i ymuno â’n Llywydd John Davies mewn trafodaeth gyda’r Prif Weinidog wrth iddynt ystyried y materion pwysig hyn.
EDRYCHWCH

Anifeiliaid Ecsotig – Y Sioe

Cyfarfod gydag anifeiliaid egsotig y byd.
EDRYCHWCH

Gosod Blodau – Y Sioe

Tri tiwtorial gan arbenigwyr i helpu i’ch sgiliau trefnu blodau ddod yn fwy ecogyfeillgar.
EDRYCHWCH

Forest Coalpit Farm – Meddwl yn greadigol!

Sut aeth y busnes hwn ati i addasu o gyflenwi cig i gigyddion a bwytai uchel eu clod i werthu blychau cig o ganlyniad i Covid-19.
EDRYCHWCH

Mêl – Y Sioe

Cewch gipolwg ar adran Fêl y sioe a’r hyn y mae cadw gwenyn yn ei olygu.
EDRYCHWCH

Dyma stori ‘Sgarff Barti’ yn cael ei ddarllen gan Sion Wyn Hurford – Y Sioe

Dyma stori ‘Sgarff Barti’ yn cael ei ddarllen gan Sion Wyn Hurford. Yn y stori yma mae Barti’r ddafad yn gwisgo’i sgarff i bob man, ac mae gan bawb eu barn arni. Yn y diwedd ef yw’r arwr. Gwyliwch i ddarganfod sut!
EDRYCHWCH

Prif Gylch: Cosaciaid yr Ukrain – Y Sioe

Mae Cosaciaid yr Ukrain yn dangos lefelau o farchogwriaeth nas gwelir gan lawer, gan daflu eu hunain mewn ffyrdd peryglus yn barhaus i ddiddanu’r dyrfa, cofiwch diwnio i mewn i’r un hwn!
EDRYCHWCH

Natwest – Adroddiad Economaidd Amaethyddol Cymru

Ymunwch â Phennaeth Amaeth NatWest, Roddy McClean, wrth iddo gyflwyno Adroddiad Economaidd NatWest Cymru ar gyfer Amaethyddiaeth yng Nghymru, cyn ymuno â rhai o uwch dîm amaethyddol y banc i gymryd rhan mewn dadl Holi ac Ateb ar-lein.
EDRYCHWCH

Ymwelwyr Rhyngwladol – Y Sioe

Yn ystod y sioe rydym yn cael dros fil o ymwelwyr rhyngwladol o fwy na 40 o wledydd. Cewch gwrdd ag un o lawer o’n hymwelwyr rhyngwladol, yr holl ffordd o Awstralia, sy’n gwneud y bererindod flynyddol i faes y Sioe.
EDRYCHWCH

Sesiwn Ymarfer Corff (Lluoedd Arfog) – Y Sioe

Catrawd 157 (Cymreig) Y Corfflu Logisteg Brenhinol #challengeyourself. Gweithgarwch ffitrwydd gan y fyddin. 
EDRYCHWCH

Defaid – Y Sioe

Dewch i gwrdd gyda’r arddangoswyr â’r beirniaid i gael golwg tu ôl i’r llenni ar y gwaith paratoi sy’n digwydd i arddangos yn Sioe Frenhinol Cymru.
EDRYCHWCH

Cig Oen Cymreig – o Adnabod eich Toriadau i Goginio mewn steil

Bydd y sesiwn yn cynnig gwybodaeth i bobl ar sut i baratoi gwahanol doriadau o gig oen, ac ysbrydoliaeth gan y cogyddion o’r teledu Sam a Shauna o fwyty’r Hangfire Southern Kitchen a’r cogydd Hywel Griffith sydd wedi ennill seren Michelin.
EDRYCHWCH

Canlyniadau CFfI Cymru

Croeso mawr i chi ymuno â ni i rannu eich atgofion o gystadlu yn y gorffennol ac i wylio rhaglen lawn o ddigwyddiadau drwy’r wythnos. Gallwch ddibynnu ar
aelodau CFfI Cymru i ddod â’r Sioe Fawr i’ch soffa!
EDRYCHWCH

Ffarieraeth – Pedoli Ceffylau – Y Sioe

Yn frwd ynghylch ffarieraeth? Yna peidiwch â methu ein sesiynau yn sioe eleni.
EDRYCHWCH

Pencampwyr y sioe

Nia Roberts a gwesteion yn edrych yn ôl ar y gorau sydd gan y Sioe i’w gynnig.
EDRYCHWCH

Moch – Y Sioe

Dewch i gwrdd gyda’r arddangoswyr â’r beirniaid i gael golwg tu ôl i’r llenni ar y gwaith paratoi sy’n digwydd i arddangos yn Sioe Frenhinol Cymru.
EDRYCHWCH

Geifr – Y Sioe

Dewch i gwrdd â’r arddangoswyr a’r beirniaid i gael golwg y tu ôl i’r llenni ar y gwaith sy’n digwydd i arddangos yn Sioe Frenhinol Cymru.
EDRYCHWCH

Merched y Wawr – Y Sioe

Dwy aelod o’r sefydliad yn rhannu eu profiadau a’u llwyddiant o gystadlu yng nghystadlaethau gwneud Torth o Fara a Gwaith Llaw yn Sioe Frenhinol Cymru.
EDRYCHWCH

Prif Gylch

EDRYCHWCH

Cenhedlaethau’r Dyfodol: Amaeth a Cymru Wledig yn 2050

Mae’r digwyddiad yma yn gyfle i holi am beth yw gweledigaeth y comisiynydd, Sophie Howe, ar gyfer cefn gwlad Cymru, ac hefyd i weld sut mae aelodau’r pwyllgor ac arweinwyr ifanc eraill yn y diwydiant yn gweld amaeth yn datblygu dros y 30 mlynedd nesaf.
EDRYCHWCH

Artistiaid y Bandstand – Y Sioe

Eisteddwch yn ôl, ymlaciwch a mwynhewch cerddoriaeth gan Lowri Evans a Lee Mason, Sorela, Clive Edwards a’r Welsh Whisperer.
EDRYCHWCH

Hanes y Sioe Frenhinol

Gareth Wyn Jones yn cyflwyno hanes y Sioe Frenhinol ers ei sefydlu yn 1904 hyd heddiw, gyda’r sioe bellach yn uchafbwynt y Calendr Gwledig Cymreig.
EDRYCHWCH